[1]
แจ้งสว่าง แ. ., ศิริอรุณรัตน์ ส. ., และ เตชะศักดิ์ศรี ต. ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 79–89, ก.ย. 2020.