[1]
สมาแฮ พ. ., สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. ., และ ธีระรังสิกุล น. . ., “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 102–112, ก.ย. 2020.