[1]
อาวัชนาวงศ์ ร. . และ บุณยาภรณ์ ท. ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอด”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 4, น. 38–48, ธ.ค. 2020.