[1]
สัจจวีรวรรณ ั. และ อินต๊ะวงค์ ก. ., “พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 56–66, มี.ค. 2021.