[1]
กอบหิรัญกุล ณ. ., ชิโณรโส จ. ., และ ยี่เขียน ช. ., “การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 93–104, มี.ค. 2021.