[1]
ดงหงษ์ เ. ., ศรีสุริยเวศน์ ร. ., และ หอมสินธุ์ . พ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 13–23, มิ.ย. 2021.