[1]
ผลกุศล ช. . และ แสงอินทร์ ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 24–35, มิ.ย. 2021.