[1]
พชรปกรณ์ศิลป์ พ. ., ศรีชัย อ. ., วิจิตร ว. ., และ สิงห์แก้ว ด. ., “ผลของโปรแกรมติดตามอาการทางโทรศัพท์ต่อความสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 95–104, มิ.ย. 2021.