[1]
ปิ่นแก้ว อ. ., กังใจ ว. ., และ รัตนจรณะ ส. ., “ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการ หายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 59–70, มิ.ย. 2021.