[1]
บุษมงคล เ. และ เคนศิลา อ. ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 39–48, มี.ค. 2022.