[1]
ลิมตโสภณ ด. และ ตั้งอยู่ดี ส., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ต่อความรู้ พฤติกรรมและปริมาณการบริโภคผักผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 41–53, ก.ย. 2021.