[1]
คำสา ว., ลาวัง ว., และ รัตนกรีฑากุล ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 76–89, ก.ย. 2021.