[1]
โพธิหัง ป. โ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 115–130, ก.ย. 2021.