[1]
ชลสวัสดิ์ ช. . . ., แก้วจันทร์ ม. . . ., ไกรวงษ์ ป. . ., และ เข่งคุ้ม ว. ., “ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 28–38, มี.ค. 2022.