[1]
กรุงไกรเพชร น. ., เตชะศักดิ์ศรี ต. ., และ ฤทธิ์งาม อ. ., “การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 1–12, ธ.ค. 2021.