[1]
ไทยยิ้ม ช. ., ศรีทุมมา เ. ., และ สิงห์ช่างชัย เ. ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 22–33, ธ.ค. 2021.