[1]
ทองลอง ธ. . และ นาขะมิน เ. ., “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 80–89, ธ.ค. 2021.