[1]
เสถียรพูนสุข ธ. ., เสถียรพูนสุข ธ. ., และ รัศมียูงทอง ก. ., “ผลการฝึกแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 90–98, ธ.ค. 2021.