[1]
อังกูรภัครวัฒน์ อ. ., อารีย์ พ. ., และ สิงห์ช่างชัย เ. ., “สมรรถนะสารสนเทศและดิจิทัลทางการพยาบาล ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิ”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 113–125, มี.ค. 2022.