[1]
ชำนาญศิลป์ อ. และ วัฒนบุรานนท์ เ., “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 88–100, มี.ค. 2022.