[1]
กุณาละสิริ เ., “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 121–133, มิ.ย. 2022.