[1]
สุวรรณรงค์ ก., พงศ์จตุรวิทย์ ย. ., และ ไชยมงคล น. ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 4, น. 13–25, ธ.ค. 2022.