[1]
พิกุลงาม จ., ธีระรังสิกุล น. ., และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. ., “ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 60–72, ก.ย. 2022.