[1]
ฤทธิเดช ด. . ., ขวัญกล้า ส., แมลงทับทอง ท., และ พรหมเทวา ข., “พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 4, น. 49–63, ธ.ค. 2022.