[1]
พลยง ฌ. ป. และ แพรพิรุณ ส., “การเปลี่ยนแปลงค่าความสมบูรณ์ของเลือดในขณะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลังจากการรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 4, น. 78–90, ธ.ค. 2022.