[1]
นาคหนุน ม. . และ ทูลศิริ ช. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 4, น. 26–37, ธ.ค. 2022.