[1]
สีสรรค์ ฝ. และ ใจดี ด., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 81–92, มี.ค. 2023.