[1]
หวังสุขไพศาล อ., พวงแก้ว ภ. ., วงศ์สุทธิธรรม โ. ., และ โพธิ์เกษม บ., “ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 42–55, มี.ค. 2023.