[1]
พัสดุ ไ., พลธนะ ส., และ นิลวรางกูร เ., “การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 56–69, มี.ค. 2023.