[1]
ก้านมะลิ เ., ดาวเชิญ น., ทุมมี ว. ., และ คนกาญจน์ พ., “ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์เรื่อง กัญชาเพื่อการบำบัดของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ : แนวทางของวิถีชาวบ้านแบบไทย”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 93–105, มี.ค. 2023.