[1]
จันทร์วิน บ. และ ยกอิ่น จ., “ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 38–51, ก.ย. 2023.