[1]
ครุนันท์ ค., “บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 66–77, ก.ย. 2023.