[1]
มีเสียงศรี น., “ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง”, JFONUBUU, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 63–75, มี.ค. 2024.