[1]
ทับทิมทอง ว., จันทร์ประเสริฐ ส., และ หอมสินธุ์ พ., “ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 33–43, ม.ค. 2015.