[1]
ลี้มิ่งสวัสดิ์ ศ., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 9–20, ม.ค. 2015.