[1]
สาหมุน ก., เดียวอิศเรศ ว., และ เธียรพิเชฐ ส., “ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 33–44, ม.ค. 2015.