[1]
พิบูลย์ ก., ใจดี ว., และ ใช้คล่องกิจ เ., “การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ”, JFONUBUU, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 1–19, มี.ค. 2016.