[1]
เขียวสะอาด ส., ชมจันทร์ ท., และ โพธิ์งาม ส., “ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง”, JFONUBUU, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 63–75, มี.ค. 2016.