[1]
สังวรวงษ์พนา น., ทรัพย์กรานนท์ ร., พึ่งรัศมี พ., สุ่มเงิน ช., และ โอบามา โ., “ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกัน”, JFONUBUU, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 13–25, มี.ค. 2016.