[1]
สุวรรณบูรณ์ ว., พัวพันธ์ ส., ธานี ส., และ ดาลลาส จ. ช., “ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท”, JFONUBUU, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 68–79, มี.ค. 2016.