[1]
ปัญญา ช., กังใจ ว., และ โสมานุสรณ์ ส., “ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 4, น. 1–12, มี.ค. 2016.