[1]
ไชยมงคล น., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ขวัญสำราญ ว., “พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 3, น. 14–28, มี.ค. 2016.