[1]
จิ๋วพัฒนกุล ย. และ ทับแก้ว ฐ., “การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 15–27, มิ.ย. 2023.