[1]
ธนเจริญชนันชัย ร., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 28–38, มิ.ย. 2023.