[1]
ดีนวนพะเนา ส., คุณทรงเกียรติ ว., และ ด้วงแพง ส., “ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 52–64, มิ.ย. 2023.