[1]
เตชะมา ช., กังใจ ว., และ จูลเมตต์ พ., “ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มี.ค. 2016.