[1]
นาร่อง ท., ศุภศรี พ., และ ศิริอรุณรัตน์ ส., “ผลของโปรแกมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 15–26, มี.ค. 2016.