[1]
นาคศิลา ว., จันทร์ประเสริฐ ส., และ ลีลัคนาวีระ ย., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 61–72, มี.ค. 2016.