[1]
ช้างแก้ว ว., ลิลา ส., วงษ์นาม ไ., และ จันทร์ประเสริฐ ส., “โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 73–89, มี.ค. 2016.