[1]
นิลสุ จ. และ ทาโต ร., “ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการสนับสนุนจากเพื่อนต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 3, น. 1–13, มี.ค. 2016.